Проекти

Национален Енергиен Оператор ЕАД е създаден в началото 2023 година с основен предмет: „Изграждане и експлоатация на съоръжения за електрическа енергия“. 

Дружеството е ориентирано изцяло към нов сегмент от българската енергетика, а именно съоръжения за производство и мащабно съхранение на зелена електроенергия, обособяващи следните основни типове технологии в зависимост от формата на трансформиране на енергията:

Механични – (ПАВЕЦ) помпено акумулиращи водно електрически централи. Предвид глобалното затопляне и проявленията му - повишена средногодишна температура, с реализиране на тази технология се постига ресурсна ефективност чрез агрегиране на водни обеми без да се нарушават физико-химичните показатели на флуида и се постига цялостно резервиране, оползотворяване и възобновяване на водния ресурс.

Електрохимични – акумулатори и батерии. Електрохимичните системи са най-старите технологии за съхранение на енергия, при които за производството/съхранението на постояннотокова енергия се използва обратима химична реакция в активния материал чрез електролит.

Химичните системи за съхранение на енергия са технологии, които използват химически процеси и реакции, за да съхраняват и освобождават енергия. Към тази технология спада и производство на водород чрез електролиза на вода. Тук дружеството е насочено към използването на „зелен водород“, при който източникът на електроенергия за неговото производството е възобновяем. Такива източници на енергия са вода, вятър, слънце, биомаса и други.

Съхранение на енергия чрез системи трансформиращи електроенергия в топлинна такава и обратно посредством стопилки на соли, загряване и охлаждане на флуиди и други.

Генериране на електроенергия от парогазови централи с основно предназначение осигуряване на пиковите мощности за товаровата дигарама на произведената и консумирана електроенергия.

Предвид комплексните процедури, предхождащи и съпътстващи реализацията на планираните проекти, в краткосрочен план се предвижда основно да се изпълнява аналитично-инвестиционна дейност в сферата на предпроектните проучвания, инженерно-техническите разработки, договаряне на грантове и ко-финансиране, имплементиране на регулаторни изисквания и други дейности с цел реализация на технологиите с най-голям потенциал.

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

включващи съхранение на енергия, чрез помпено-акумулираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ)

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

като стопени соли или стопилки на соли, системи за продължително съхранение на енергийни запаси

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

като суперкондензатори, свръхпроводима намотка и др.;

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Оловно-киселинни, Никел-кадмиева и никел-метал хибрид, Литиево-йонни, Редокси проточни и др.

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.