За нас

За нас

"Национален Енергиен Оператор" ЕАД (НЕО) е публично предприятие от структурата на Министерство на Енергетиката на Р. България. Едноличен Собственик на Капитала на дружеството е "Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ). БЕХ ЕАД е най-голямата българска вертикално интегрирана компания, обединяваща всички държавни енергийни дружества, които оперират в сферата на производство и пренос на електроенергия, включително от атомни и топлоелектрически централи, пренос, транзит и съхранение на природен газ и добив на лигнитни въглища. Групата на БЕХ заема водеща позиция на пазара на електроенергия и природен газ в България и в региона.

Една от основните дейности на "НЕО" ЕАД е прилагането на различни аспекти на "Зелената сделка", включително подпомагане значителното увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс. 

С оглед  значителния обем възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), присъединени към мрежата, както и тези в процес на присъединяване, предвид техния непостоянен производствен профил, зависим от климатични фактори (пикове или липса на слънчева светлина, вятър и т.н.), изграждането на съоръжения за съхранение на електрическа енергия е от особена важност за електроенергийната система. Целта на НЕО ЕАД е  чрез изграждане и експлоатиране на системи за съхранение на енергия, основани на различни технологии, да балансира непостоянното производство и консумация на зелена енергия, като едновременно намалява разходите на системата при пиково потребление/производство.  Основната задача на дружеството е насърчаване чрез пазарни механизми на пълната интеграция на ВЕИ мощности в енергийния микс и предоставяне на гъвкави капацитети, балансиращи колебанията в търсенето и предлагането. Бизнес концепцията на НЕО ЕАД предвижда изграждане на технологично диверсифицирани системи за съхранение на енергия, предоставящи капацитет за съхранение, допълнителни услуги на оператора на електропреносната мрежа, като се предвижда и търговия на пазарен принцип със съхраняваната електрическа енергия, вкл. и коопериране с производители и/или консуматори.