Дейност


НЕО ЕАД е съсредоточено върху разработването и последващото реализиране на проекти базирани на традиционни и иновативни технологии за производство и съхранение на ел. енергия.

Проекти


НАЦИОНАЛЕН ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ЕАД, предвижда разработване и последваща реализация на енергийни проекти за:
• Генериране на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
• Съхранение на електроенергия по конвенционални и иновативни методи.

За нас

"Национален Енергиен Оператор" ЕАД (НЕО) е публично предприятие от структурата на Министерство на Енергетиката на Р. България. Едноличен Собственик на Капитала на дружеството е "Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ). БЕХ ЕАД е най-голямата българска вертикално интегрирана компания, обединяваща всички държавни енергийни дружества, които оперират в сферата на производство и пренос на електроенергия, включително от атомни и топлоелектрически централи, пренос, транзит и съхранение на природен газ и добив на лигнитни въглища. Групата на БЕХ заема водеща позиция на пазара на електроенергия и природен газ в България и в региона.Профил на купувача


Публикуване на обществени поръчки

Търгове


Информация за търгове и конкурси

Новини


Новини и събитияПроекти

Електрически системи за съхранение на енергия

Електрически системи за съхранение на енергия

като суперкондензатори, свръхпроводима намотка и др.;

Термални системи за съхранение на енергия

Термални системи за съхранение на енергия

като стопени соли или стопилки на соли, системи за продължително съхранение на енергийни запаси

Механични технологии за съхранение на енергия

Механични технологии за съхранение на енергия

включващи съхранение на енергия, чрез помпено-акумулираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ)

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Електрохимически системи за съхранение на енергия – батерии

Оловно-киселинни, Никел-кадмиева и никел-метал хибрид, Литиево-йонни, Редокси проточни и др.

Химически системи за съхранение на енергия

Химически системи за съхранение на енергия

производство на водород чрез електролиза на вода и др.