Дейност

Дейност

Предвид все по-мащабното навлизане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, възниква необходимост от извършване на задълбочен анализ на тяхната роля, както поотделно, така и като елемент от цялостната система, генерираща енергийния микс на Република България. Поради тази причина екипът на НЕО ЕАД извършва проучвания съвместно с водещи университети в страната и чужбина и браншови асоциации относно възможностите за подпомагане развитието на ВЕИ сектора, включително и чрез изграждане на капацитет за съхранение на електроенергия по традиционни и иновативни технологии. Паралелно се проучват възможностите за реализация на проектите по линия на различни национални и европейски финансови инструменти. 

НЕО ЕАД е основен участник в процеса на изготвяне на технико-икономически анализи съвместно с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Европейската Инвестиционна Банка на подходящите системи за съхранение, съобразени с нуждите на електроенергийната система в България. 

Предмет на проучване са различни утвърдени и новоразработени технологии: ПАВЕЦ, системи за съхранение на енергия чрез разновидни батерии, водородни инсталации, системи за преобразуване на електроенергия в топлинна такава и обратно и др. При избора на инженерно решение, водещ критерий е възможността за приоритетно използване на български ресурс, като оползотворяване на наличен воден енергиен потенциал, съществуващи съоръжения, технически кадри и опит при изграждане на енергийни обекти. В България има изградена и подходяща електропреносна инфраструктура, обезпечаването на която с енергийни ресурси от възобновяеми източници заема все по-голям дял. В тази връзка  допълнително в зависимост от плътността на потреблението и производството на регионален принцип следва да се осигури балансиране на системата вкл. и минимизиране загубите от пренос.