Политика за защита на личните данни

1. Доколкото НЕО определя целите и средствата на обработването на лични данни, то дружеството се явява администратор на лични данни и като такъв спазва правилата и изискванията на българското и европейското законодателство за защита на личните данни. 

2. НЕО обработва предоставените от Вас лични данни в качеството си на администратор на лични данни. Дружеството събира и обработва лични данни при спазване на принципите за обработване на лични данни, предвидени в Общия регламент за защита на данните, по-специално, при спазване на принципа на „свеждане на данните до минимум“, т.е. личните данни, които НЕО събира и обработва са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват

3. НЕО обработва лични данни за следните лица:

Освен данни за своите служители, в зависимост от целите на обработване на личните данни, НЕО може да обработва Ваши лични данни в случай, че сте контрагенти (законни представители, пълномощници, служители) на НЕО, лица, подали сигнали до НЕО; посетители на интернет страниците на НЕО.

3.1 . В случай че сте контрагенти на НЕО, респективно представляващи контрагенти, НЕО обработва Ваши данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес; телефон; електронната поща; данни на Ваш пълномощник; номер на банкова сметка и други при необходимост;
 • Цел: изпълнение на договорното правоотношение (сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на сключения договор); защита на законните интереси на страните по сключения договор; водене на кореспонденция;
 • Основание: изпълнение на сключен договор;

3.2.  В случай, че сте подали искане / молба / жалба / сигнал до НЕО, последното може да обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; адрес; електронна поща; подпис и други, предоставени по усмотрение на субекта на данни;
 • Цел: защита на законните интереси на НЕО и водене на кореспонденция, като НЕО не предоставя административни услуги;
 • Основание: легитимните интереси на НЕО, като субектът на данни по своя инициатива се е обърнал към НЕО и е предоставил свои лични данни;

3.3.  Като посетители на този сайт НЕО обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: лог файлове, съдържащи вашия IP адрес; браузера, който използвате (Mozilla Firefox, IE, Google Chrome и други); операционната система (Windows, Linux, IOS); времето и страниците, които сте посетили;
 • Цел: следене за неправомерни действия при посещаване на интернет страницата на  НЕО и осигуряване на безпроблемна и непрекъсната работа на сайта;
 • Основание: защита на легитимните интереси на НЕО;

4. Срок на съхранение на Вашите лични данни

НЕО ще съхранява и обработва Вашите лични данни само за срока, необходим за постигане на целите на обработване на лични данни, посочени по-горе или в изпълнение на нормативно установено задължение. След отпадане на основанието за обработване на личните Ви данни, изтичане на нормативно определения минимален срок за съхранение на лични данни, постигане на целите на обработване на личните Ви данни и/или при наличието на друго обстоятелство, което прави съхранението на личните Ви данни ненужно, то НЕО ще предприеме необходимите действия и мерки, за да изтрие или унищожи Вашите лични данни (в зависимост от носителя, на който са били съхранявани Вашите лични данни-  хартиен и/или електронен носител на данни).

5. Получатели на данните

НЕО не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от НЕО предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

6. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от НЕО

 • Право на информация и достъп до личните Ви данни, право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани или по друг начин обработвани от НЕО;
 •  Право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че същите не са точни, актуални или са непълни;
 •  В случай че имате съмнения, че Ваши лични данни не се обработват законосъобразно, то имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на лични данни- Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страница www.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • При наличие на предвидените в законодателството за защита на личните данни условия и предпоставки, Вие също така имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на тяхното обработване, както и да упражните право на преносимост на личните Ви данни (при наличие на предвидените предпоставки и условия затова);

7. Политика за „бисквитките“

Сайтът https://nationalenergyoperator.com/ използва системно необходими бисквитки. Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Ако Вие сте решили да използвате нашия уебсайт и продължите да го правите, това ще означава, че сте възприели нашите действия и изложената Политика за защита на  личните данни. Без колебание може да се свържете с нас, ако възникнат въпроси по отношение обработването на личните Ви данни и информация